Бизнесийн салбар

Барилга,үл хөдлөх
Эрчим хүч
Худалдаа, Үйлчилгээ
Мэдээлэл харилцаа холбоо
Өргөн хэрэглээний бараа
Бусад төслүүд